copyright © by J.K.Chris

HSE: HEMI-SYNTHS EXPLORERS


Hemi-Synths Explorers - Explorers' Hemispheric Synthesizers czyli syntezatory dźwiękowo-muzyczne dla synchronizacji mózgu, dla Odkrywców, od Odkrywców.

Mapa drogowa: dowiedz się, gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy.

Download: pobierz aplikacje, poznaj ich potencjał, rozwiń skrzydła.

Hemi-Synths Explorers - Explorers' Hemispheric Synthesizers - a sound approach to brain entrainment and synchronization, for Explorers and from Explorers.

Road map - find out where we are and where we want to go.

Downloads: download the apps, explore the potential, expand.

HSE BEE

Z angielskiego "Bee", po polsku "Pszczółka" - to pierwsza na świecie aplikacja (oraz silnik audio) do profesjonalnej produkcji dźwięków wspierających pracę mózgu - a w zasadzie współpracę na linii interfejsu ciało-mózg-świadomość. BEE, to skrót od "Brain Entrainment Entertainment", co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że tworzenie środowisk akustycznych dedykowanych mózgowi - może być też zabawą; przez rozrywkę - do... synchronizacji mózgu.

HSE BEE to seria rozwijająca się. Aby uprościć pewne sprawy i otworzyć się na nowe, nieznane ale kreatywne kierunki - niektóre aplikacje podzielone są na ukierunkowane moduły. Oto mapa:

BeeFree (synteza dźwięku i modulacja)
[win EXE: jest, Win VST: --]

BeeOne (synteza dźwięku i modulacja)
[seria aplikacji, z podziałem na kierunki operacyjne]

BeeOne SMOD
[win EXE: jest, Win VST: jest]

BeeOne HMS
[win EXE: jest, Win VST: jest]

BeeOne Simple - wersja rozważana
[win EXE: w toku, Win VST: w toku]

JamBeeOne SMOD - graj na żywo!
[win EXE: jest, Win VST: jest]

inne: kolejne wariacje są na etapie planowania

BeeTwo: symulator mis grających do masażu dźwiękiem
[win EXE: projekt, Win VST: projekt, sprzęt: projekt]

BeeFour (odtwarzacz próbek, mikser z bazą danych)
[win EXE: projekt, Win VST: projekt]

Nazwy zarezerwowane na przyszłość:
BeeComplex, BeeSmart

"be free, be one, be too, be for"
"bądź kimś wolnym, bądź jednością, bądź także, bądź dla"

In english "Bee", dual-meaning word - is a world's first application (and audio engine) for professional production of soundspaces that support brain neural acting, or to be more specific - co-operation within the body-brain-consciousness interface. BEE is a shortcut for "Brain Entrainment Entertainment", which freely means that creating brain-dedicated acoustic environments - can also be a fun; so - through the fun to the... brain synchronization.

HSE BEE is a progressive series. To simplify certain ideas and open for new, unknown but creative directions - some apps has been split into rather directional units. See the road map:

BeeFree (sound synthesis and modulation)
[win EXE: done, Win VST: --]

BeeOne (sound synthesis and modulation)
[app series, divided into functional directions]

BeeOne SMOD
[win EXE: done, Win VST: done]

BeeOne HMS
[win EXE: done, Win VST: done]

BeeOne Simple - under consideration
[win EXE: in progress, Win VST: in progress]

JamBeeOne SMOD - play live!
[win EXE: done, Win VST: done]

other: options are under planning and discussion

BeeTwo: Singing Bowl Simulator for Sound Massage
[win EXE: draft, Win VST: draft, hardware: draft]

BeeFour(sampler, looper, player, mixer with database)
[win EXE: draft, Win VST: draft]

Names reserved for further projects:
BeeComplex, BeeSmart

"be free, be one, be too, be for"
(an interesting game of words and sounds)

BeeOne, BeeFree

Produkcje i serie powiązane z Pszczółką:

Products and series connected with Bee:

Phasing and MTT: Brainwave Journey vol. 1

Phasing and MTT: Final Frontier Wave 1 - Borderlines

Phasing and MTT: EOPI series

Główne funkcje:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.); aplikacje znakomicie nadają się do testowania koncepcji, a wtyczki - do renderingu i miksu,
 2. duża ilość oscylatorów tonalnych (dobra jakość brzmień),
 3. odsłuch w czasie rzeczywistym - pracuj na żywo!
 4. dedykowane kontrolery: suwaki, steppery, pola wartości, limitery zakresu, wysoka precyzja metryczna (Hz, dB i in.),
 5. dedykowane injektory częstotliwości: odpowiedniki nut (w różnych stroikach) lub wartości użytkownika, oktawizery,
 6. wsparcie dla relacji harmonicznych,
 7. synchronizacja oscylatorów,
 8. randomizery wartości (szybki start, kreatywne idee),
 9. punkty odniesienia: względem kanału, wartości, kierunku,
 10. dedykowane modyfikatory: modulatory amplitudy (typu ring mod. autopanner), częstotliwości, fazy - AM, FM, PM
 11. miks i panorama sygnałów i parametrów, zaawansowane ustawienia fazowe,
 12. dedykowane modulatory wolnozmienne (smod) - niemal dla każdego parametru,
 13. eksperymentalna, uproszczona symulacja mis grających,
 14. opcje szybkich ustawień domyślnych na modułach,
 15. wydanie VST - zaawansowana automatyka na linii czasu,
 16. wymienne parametry wspólne dla aplikacji w serii,
 17. możliwość zapisu do 100 presetów,
 18. HVB - kalkulator rezonansów harmonicznych,
 19. ...i jeszcze więcej!

Main functions:

 1. standalone and VST plugin (for DAWs like Reaper, Audacity, Cubase, etc.); standalone apps are well designed for testing concepts, and plugins - for rendering and mixing,
 2. multiple high quality tonal oscillators (good sound),
 3. real time audition - work live! and hear the difference,
 4. dedicated controlers: sliders, steppers, value fields, range limiters, high precision, metric values (Hz, dB, etc.),
 5. dedicated frequency injectors: note equivalents (various tunings) or from user custom lists, octavizers,
 6. support for harmonic relationships,
 7. syncing the oscillators,
 8. value randomizers (quick start, creative ideas),
 9. custom reference setups: to channel, value or direction,
 10. dedicated modifiers: amplitude (autopanner, ring mod), frequency, phase modulators - AM, FM, PM,
 11. mix and panning of signals and parameters, plus advanced phase setups,
 12. dedicated slow modulators (smod) - for almost all available parameters,
 13. experimental and simplified simulation of singing bowls,
 14. quick default setups for modules,
 15. VST edition - advanced timeline automation,
 16. exchangeable common parameters for apps in the series,
 17. storage allows for about 100 presets,
 18. HVB - harmonic resonance calculator,
 19. ...and even more!

Główne koncepcje:

 1. przejrzyj naszą specyfikację dla przestrzeni dźwiękowych wspierających pracę mózgu, a generowanych technicznie (za pomocą syntezy dźwięku i modulacji), aby zrozumieć rolę dudnień różnicowych i innych wibracji,
 2. mikro-strojenie wysokości dźwięku pozwala na modyfikację wibracji harmonicznych (jak w akordach),
 3. ustawienia fazowe i kierunek ruchu fazy, to niewidzialne serce wielu technik typu brain entrainment,
 4. miks i panorama - przestrzeń, wyrazistość i subtelność,
 5. modulacja amplitudy AM (autopanning, ring modulation, tremolo), to narzędzie m.in. dla tworzenia pulsacji monoauralnych i tonów izochronicznych,
 6. modulacja fazy PM, to odpowiednik proponowanej przez Instytut Monroe'a modulacji kątowej,
 7. modulacja częstotliwości FM (vibrato) - strojenie dźwięku, zmiękczanie i zmiana wibracji na inny sposób,
 8. modulatory wolnozmienne (smod), to wygodny odpowiednik linii czasu (pozwala na regularną cykliczność),
 9. injektory i randomizery ułatwiają szybki i kreatywny start,
 10. stroiki w injektorach (12-TET, pitagorejski, harmoniczny) pozwolą budować naturalne harmonie wg zasad muzyki,
 11. sonifikacja danych ( np. zjawisk fizycznych) dla prezentacji akustycznej.

Main concepts:

 1. see our specs for brain entrainment soundspaces generated technically (through sound synthesis and modulations), to understand the role of binaural beats and other types of vibrations,
 2. microtuning the sound pitch allows to modify the harmonic vibration (like in chords)
 3. phase settings and phase motion direction, are the invisible core of many brain entrainment techniques
 4. mix and panning - the space, emphasis and subtleness
 5. amplitude modulation AM (autopanning, ring modulation, tremolo), among other things is a tool for creating monoaural beats and isochronic tones,
 6. phase modulation PM, is an equivalent of proposed by The Monroe Institute - spatial/angular modulation,
 7. frequency modulation FM (vibrato) - re-tuning, softening and vibrating the sound in other ways
 8. slow modulators (smod) is a comfortable equivalent of timeline modifications (allows for regular periodicity)
 9. injectors and randomizers allow quick and creative start
 10. tuning systems on injectors (12-TET, pythagorean, harmonic) allow to create harmonies based upon musical principles.
 11. data sonification (like physical phenomenons) for auditory presentations.

BEE ONE: SMOD, HMS, Simple, JamBeeOne

SMOD - Szczegóły:

 • to 16 sinusoidalnych jednostek grających (a nawet więcej - jeśli rozumiesz zasady modulacji dźwięku),
 • z pełnym wyposażeniem modulatorów AM, FM, PM, SMOD (dla niemal wszystkich parametrów),
 • i minimalne wsparcie dla szeregów harmonicznych i akordów,
 • wydanie VST współpracuje z automatyką = linia czasu.

HMS - Szczegóły:

 • to 27 sinusoidalnych jednostek grających
 • z pełnym wsparciem dla szeregów harmonicznych i akordów,
 • bez modulatorów AM/FM/PM i z minimalnym wsparciem SMOD (dla wybranych parametrów),
 • wydanie VST współpracuje z automatyką = linia czasu.

Simple - Szczegóły:

 • to 1 panel łączący w sobie funkcjonalność SMOD i HMS,
 • idealny do pracy w środowisku VST (można łączyć panele),
 • z dodatkowymi funkcjami randomizacji i korelowania sygnału.
 • 6-pasmowy moduł filtrów APR i filtrów pikowych działający na bazie: generatora białego szumu, próbek/pętli użytkownika (format *.wav) i wejścia karty muzycznej (źródła VST),
 • dodatkowe generatory sygnału (m.in. losowy),
 • dodatkowe wyposażenie modułu SMOD.

JamBeeOne - Szczegóły:

 • klon wersji SMOD, z dodatkowymi funkcjami na pokładzie, zaprojektowane do sesji na żywo,
 • moduł SMOD w wersji wavetable,
 • moduł i funkcja przejść dla sesji na żywo,
 • filtry sygnału i współpraca z wejściem.

SMOD - Details:

 • is made of 16 sine-based sounding units (even more - if you understand the sound modulation principles),
 • with full equipment of modulators: AM, FM, PM, SMOD (for almost all parameters),
 • with minimal support for harmonic series and chords,
 • VST edition works with automation = timeline.

HMS - Details:

 • is made of 27 sine-based sounding units,
 • with full support for harmonic series and chords,
 • without AM/FM/PM modulators and with minimal SMOD (for selected parameters) support,
 • VST edition works with automation = timeline.

Simple - Details:

 • is a 1 panel that combines SMOD and HMS functionalities,
 • ideal for VST environment (pannels can be co-automated),
 • widh additional signal randomization and correlation tools,
 • 6-band module made of APR filters and peak filters, based on: white noise generator, custom samples/loops (*.wav) and soundcard's input (or VST processing source),
 • additional signal generators (incl. random flow),
 • additional SMOD module support.

JamBeeOne - Details:

 • SMOD clone with additional functions on board, designed for live jamming,
 • SMOD module as wavetable,
 • transitions module and functionality for live sessions,
 • signal filters and co-work with inputs

 

(SMOD workflow v.3.x demo finale / 2013-07-16)

 

Downloads:

BeeOne demo package 3.x (~30MB)

 • BeeOne SMOD v.3.x demo (Win EXE)
 • BeeOne HMS v.3.x demo (Win EXE)
 • (Simple and JamBeeOne not available)
 • free basic shapes collection (Mid-Fi 256 pts)
 • free shapes collection by Jay (Hi-Fi 1024 pts)
 • free frequency list (includes tones of planets)

Sonifications via single-cycle wavetables:

Konsumencki pakiet zawiera wtyczki VST
(zgodne z automatyką; dedykowane dla Reaper'a)
i pozwala zapisywać presety.

Commercial package contains VST plugins
(automation ready, dedicated for Reaper)
and allows preset saving.

pracujemy nad tym, aby program był bezpłatny
(we are working on make it free for you)

 

BeeOne SMOD in action (youtube link)
profesjonalne przestrzenie dźwiękowe w praktyce
(creating professional soundspaces in practice)

BeeOne HMS in action (youtube link)
Symphony of Planets made simple
- spraw by planety zaśpiewały!

(HMS workflow v.3.x demo finale / 2013-07-16)

BEEONE SSC - SPECTRAL SONICOLOR

Szczegóły:

 • analizator widma spektralnego z podziałem na oktawy
 • inpterpolowana dokładność FFT 65kpts - szybkie działanie
 • rozbudowany system ekspozycji wartosci progowych

Historia zmian:

 • 1.0 beta
  • pierwsze wydanie publiczne

Details:

 • spectral analyzer with octave split
 • interpolated accuracy 65kpts - realtime speed
 • advanced threshold exposing system

Changelog:

 • 1.0 beta
  • first public release

(BeeFree SSC workflow / 2013-04-29)

Downloads:

Spectral SoniColor Free 1.0. beta 1 (Win VST, ~2MB)

 

 

(skopiuj do swojego folderu VST; zgodność z VST 2.4)
(copy to your VST folder, compatible with VST 2.4)

 

(* testowane dla odtwarzania 44.1kHz)
(* tested for 44.1kHz playback)

BEE FREE (pierwowzór dla BeeOne - wersja porzucona / origins for BeeOne - abandoned version)

Szczegóły:

Historia zmian:

 • 1.1 beta1
  • nowe: harmoniczne
 • 1.0
  • pierwsze wydanie publiczne

Details:

Changelog:

 • 1.1 beta1
  • new: harmonics
 • 1.0
  • first public release

(BeeFree workflow v.1.0 finale / 2012-04-06)

Downloads:

BeeFree 1.1 beta 1 (Win EXE, ~2MB)

BeeFree 1.0 (Win EXE, ~2MB)

 

posłuchaj co można zrobić za pomocą dosłownie kilku kliknięć
i randomizacji globalnej (automat) używając dwóch Pszczółek

albo

coś w stylu najnowszych wynalazków Instytutu Monroe'a;
oni nazywają to SAM, choć to zwykła modulacja fazowa

albo

co można tworzyć tak dla rozrywki i dźwięcznej zabawy (-;

 

Wspieranie pracy i synchronizacji mózgu
jeszcze nigdy nie było tak proste!

(i wesoło-zabawne-radosne)

BeeTwo - Singing Bowl Simulator for Sound Massage

BeeTwo to programowo-sprzetowy symulator mis dźwiękowych i masażu dźwiękiem, wraz ze wszystkimi aspektami audio jakie się z tym wiążą (biofeedback akustyczny). Dźwięk wirtualnej misy potrafi się dostroić do napotkanych blokad, zmieniając swoje brzmienie i wibrację - podobnie jak w przypadku misy fizycznej, stawianej na ciele. BeeTwo - to także jest Pszczółka.

Więcej - wkrótce.

BeeTwo is a software-hardware based simulator of singing bowls and sound massage, with all the audio aspects related with (it's an acoustic biofeedback so to speak). Sound of a virtual singing bowl can tune-in to touched blockades, changing its sounding and vibes - like in case of physical singing bowl, placed on the human body. BeeTwo this Bee too.

More info - soon.

BeeFour - sample player, looper, mixer

Aplikacja dla ISL (patrz niżej). Więcej - wkrótce.

Application for ISL. More info - soon.

HSE ANTs

Z angielskiego "Ant", a po polsku "MrÓwka" - to seria aplikacji optymalizowanych pod kątem profesjonalnej produkcji organicznych podkładów dźwiękowych wspierających pracę mózgu - a w zasadzie współpracę na linii interfejsu ciało-mózg-świadomość. ANT, to skrót od "Analog Neural Transcoder", co można tłumaczyć jako analogowy modyfikator neuroakustyczny. HSE ANT to seria rozwijająca się i wielokierunkowa. Oto mapa:

Ampli-Dampi MBand Filter (vel APR Module/Filter)
[win EXE: jest, Win VST: jest]

Floise Flower (vel Multiband Flow Control)
[win EXE: in progress, Win VST: in progress]

inne: z pewnością wkrótce pojawią się kolejne programy

In english "Ant", dual-meaning word - is a series of apps optimized for professional production of organic soundspaces that support brain neural acting, or to be more specific - co-operation within the body-brain-consciousness interface. ANT is a shortcut for "Analog Neural Transcoder", which freely means that modifications are based on neuroacoustics and analog signals. HSE ANT is a developing and multi-directional series. See the road map:

Ampli-Dampi Mband Filter (vel APR Module/Filter)
[win EXE: jest, Win VST: jest]

Floise Flower (vel Multiband Flow Control)
[win EXE: in progress, Win VST: in progress]

other: there surely will be more various apps in the future

Ampli-Dampi MBand Filter vel APR Module/Filter

Produkcje i serie powiązane z modułem APR:

Products and series connected with APR Filter:

Stroiciel APR - Auditory Perception Reshaping

SBRS VibeTouch (>> SBRS)

Główne funkcje:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla programów DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. odsłuch w czasie rzeczywistym - pracuj na żywo!
 3. dedykowane kontrolery: steppery, pola wartości, wysoka precyzja, metryczne wartości (Hz, dB i in.),
 4. wsparcie dla relacji harmonicznych,
 5. wydanie VST - zaawansowana automatyka na linii czasu,
 6. możliwość zapisu do 100 presetów,
 7. dedykowane injektory: pasma nut w różnych stroikach
 8. wbudowane modulatory w wersji Complex (nie w Simplex): amplitudy, częstotliwości, przestrzeni (rotatory / SPM)
 9. Simplex / Complex
 10. strojone randomizery (szybki start, kreatywne idee)

Main functions:

 1. standalone edition and VST plugin (for DAW apps like Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. real time audition - work live! and hear the difference,
 3. dedicated controlers: steppers, value fields, high precision, metric values (Hz, dB, etc.),
 4. support for harmonic relationships,
 5. VST edition - advanced timeline automation,
 6. storage allows for about 100 presets,
 7. dedicated injectors: equivalent of notes in different tunings
 8. built-in dedicated modulators Complex version (not Simplex): amplitude, frequency, space (rotators / SPM)
 9. Simplex / Complex
 10. tuned randomizers (quick start, creative ideas)

Główne koncepcje:

 1. w naszej specyfikacji dla dźwięków typu brain entrainment - jest to koncepcja WRF (rezonansowa filtracja okienkowa),
 2. każdy naturalny, organiczny dźwięk - ma w sobie spektrum użytecznych wibracji, które można dowolnie wzmacniać,
 3. aby uzyskać pożądany efekt wibracyjny - potrzebne są filtry o bardzo ostrym nachyleniu zbocza (rzędu np. 1Hz) i bardzo wąskich zakresach wzmocnienia (rzędu od ok. 1 do ok. 40Hz).
 4. plus wsparcie dla szeregu harmonicznego i akordów
 5. w analogiczny sposób można usuwać/filtrować niechciane częstotliwości i wibracje o wąskim zakresie wybrzmienia

Main concepts:

 1. in our specs for brain entrainment soundspaces - this is WRF concept (Windowed Resonant Filtering),
 2. every natural, organic sound - contains within a whole spectrum of useful vibrations, which can be freely extracted,
 3. to achieve desired vibrational results - required peak filters must have very sharp slope (like 1Hz) and very narrow ranges of amplification (somewhere between 1 and 40Hz).
 4. also, support for harmonic series and chords is required
 5. in similar way - it's possible to remove unwanted frequencies and vibrations that have very narrow expression range

 

(APR Filter simplex workflow v.2.x / 2013-03-17)

 

Downloads:

APR Filter demo package 2.x (~2MB)

 • APR Filter v.2.2 Simplex demo (Win EXE)

Konsumencki pakiet zawiera wtyczki VST
(zgodne z automatyką; dedykowane dla Reaper'a)
i pozwala zapisywać presety.

Commercial package contains VST plugins
(automation ready, dedicated for Reaper)
and allows preset saving.

pracujemy nad tym, aby program był bezpłatny
(we are working on make it free for you)

 

Floise Flower vel Multiband Flow Control

Produkcje i serie powiązane z modułem Floise Flower:

Products and series connected with Floise Flower:

Phasing and MTT: Final Frontier Wave 1 - Borderlines (backgrounds)

Główne funkcje:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla programów DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. 5 regulowanych filtrów (typ, pasmo, Q, poziom),
 3. dedykowane modulatory na niemal wszystkich parametrach i modulatory wolnozmienne (smod),
 4. fazowe korektory przestrzeni,
 5. odsłuch w czasie rzeczywistym - pracuj na żywo!
 6. dedykowane kontrolery: steppery, pola wartości, wysoka precyzja, metryczne wartości (Hz, dB i in.),
 7. wzajemnie śledzenie parametrów na modulatorach,
 8. wydanie VST - zaawansowana automatyka na linii czasu,
 9. możliwość zapisu do 100 presetów,
 10. ...i jeszcze więcej!

Main functions:

 1. standalone edition and VST plugin (for DAW apps like Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. 5 custom filters (type, band, Q, gain),
 3. dedicated modulators on almost all parameters and smod (slow modulators),
 4. phase-based spatial correctors,
 5. real time audition - work live! and hear the difference,
 6. dedicated controlers: steppers, value fields, high precision, metric values (Hz, dB, etc.),
 7. common parameter tracking on modulators,
 8. VST edition - advanced timeline automation,
 9. storage allows for about 100 presets,
 10. ...and even more!

Główne koncepcje:

 1. jest to bardziej koncepcja dla kształtowania podkładów pod wzorce wibracyjne z naszej specyfikacji,
 2. modulacja parametrów ma analogiczny charakter jak inne modulacje z naszej specyfikacji.

Main concepts:

 1. this is rather a concept for background shaping for vibrational patterns from our specs,
 2. parameter modulation is similar in nature to other types of modulation described in our specs.

(workflow gui in progress)

Downloads:

w przygotowaniu / coming soon

ISL - InterSysLab

Robocza koncepcja połączenia biofeedbacku, zdalnych pomiarów i sterowania przez internet oraz pracy z grupami osób.

Więcej danych - wkrótce.

Work concept for biofeedback connected with remote measurement and control via internet, and with work with groups.

More info - soon.