(APR Filter simplex workflow v.2.x)

 

Produkcje i serie powiązane z modułem APR:

Products and series connected with APR Filter:

Stroiciel APR - Auditory Perception Reshaping

SBRS VibeTouch (>> SBRS)

Główne funkcje:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla programów DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. odsłuch w czasie rzeczywistym - pracuj na żywo!
 3. dedykowane kontrolery: steppery, pola wartości, wysoka precyzja, metryczne wartości (Hz, dB i in.),
 4. wsparcie dla relacji harmonicznych,
 5. wydanie VST - zaawansowana automatyka na linii czasu,
 6. możliwość zapisu do 100 presetów,
 7. dedykowane injektory: pasma nut w różnych stroikach
 8. wbudowane modulatory w wersji Complex (nie w Simplex): amplitudy, częstotliwości, przestrzeni (rotatory / SPM)
 9. Simplex / Complex
 10. strojone randomizery (szybki start, kreatywne idee)

Main functions:

 1. standalone edition and VST plugin (for DAW apps like Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. real time audition - work live! and hear the difference,
 3. dedicated controlers: steppers, value fields, high precision, metric values (Hz, dB, etc.),
 4. support for harmonic relationships,
 5. VST edition - advanced timeline automation,
 6. storage allows for about 100 presets,
 7. dedicated injectors: equivalent of notes in different tunings
 8. built-in dedicated modulators Complex version (not Simplex): amplitude, frequency, space (rotators / SPM)
 9. Simplex / Complex
 10. tuned randomizers (quick start, creative ideas)

Główne koncepcje:

 1. w naszej specyfikacji dla dźwięków typu brain entrainment - jest to koncepcja WRF (rezonansowa filtracja okienkowa),
 2. każdy naturalny, organiczny dźwięk - ma w sobie spektrum użytecznych wibracji, które można dowolnie wzmacniać,
 3. aby uzyskać pożądany efekt wibracyjny - potrzebne są filtry o bardzo ostrym nachyleniu zbocza (rzędu np. 1Hz) i bardzo wąskich zakresach wzmocnienia (rzędu od ok. 1 do ok. 40Hz).
 4. plus wsparcie dla szeregu harmonicznego i akordów
 5. w analogiczny sposób można usuwać/filtrować niechciane częstotliwości i wibracje o wąskim zakresie wybrzmienia

Main concepts:

 1. in our specs for brain entrainment soundspaces - this is WRF concept (Windowed Resonant Filtering),
 2. every natural, organic sound - contains within a whole spectrum of useful vibrations, which can be freely extracted,
 3. to achieve desired vibrational results - required peak filters must have very sharp slope (like 1Hz) and very narrow ranges of amplification (somewhere between 1 and 40Hz).
 4. also, support for harmonic series and chords is required
 5. in similar way - it's possible to remove unwanted frequencies and vibrations that have very narrow expression range

 

Downloads:

APR Filter demo package 2.x (~2MB)

 • APR Filter v.2.2 Simplex demo (Win EXE)

Konsumencki pakiet zawiera wtyczki VST
(zgodne z automatyką; dedykowane dla Reaper'a)
i pozwala zapisywać presety.

Commercial package contains VST plugins
(automation ready, dedicated for Reaper)
and allows preset saving.

pracujemy nad tym, aby program był bezpłatny
(we are working on make it free for you)