Szkoła podstawowa Język polski

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.
view_comfy
view_list

1)

omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji;  (253)

2)

rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach, ze szczególnym uwzględnieniem ich w prozie realistycznej, fantastycznonaukowej lub utworach fantasy;  (102)

3)

rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, hymn, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik lub powieść oraz wskazuje jego cechy gatunkowe; rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania, np. obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;  (78)

4)

zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje;  (125)

5)

omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, podtytułu, motta, puenty, punktu kulminacyjnego;  (52)

6)

rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab w wersie;  (55)

7)

opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;  (163)

8)

odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze;  (23)

9)

charakteryzuje podmiot liryczny, narratora i bohaterów w czytanych utworach;  (205)

10)

rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz wskazuje ich funkcje w utworze;  (24)

11)

wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;  (122)

12)

określa tematykę oraz problematykę utworu;  (280)

13)

wskazuje i omawia wątek główny oraz wątki poboczne;  (53)

14)

nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;  (167)

15)

objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;  (169)

16)

określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi;  (107)

17)

przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;  (208)

18)

wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze;  (110)

19)

wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;  (156)

20)

wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.  (221)

1)

identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny lub reklamowy;  (69)

2)

wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;  (155)

3)

określa temat i główną myśl tekstu;  (189)

4)

dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie);  (34)

5)

odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;  (147)

6)

odróżnia informacje o faktach od opinii;  (51)

7)

charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy;  (14)

8)

rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;  (103)

9)

wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka); wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, muzyka); wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego);  (16)

10)

rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego (np. filmowa, sceniczna, radiowa) oraz wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją;  (19)

11)

odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;  (130)

12)

dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny);  (116)

13)

świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.  (21)

1)

rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w tekście;  (148)

2)

odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych;  (72)

3)

dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście;  (22)

4)

rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki;  (63)

5)

rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika, przekształca konstrukcję strony biernej i czynnej i odwrotnie, odpowiednio do celu i intencji wypowiedzi;  (7)

6)

stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;  (128)

7)

poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki, rozumie ich rolę w opisie świata oraz używa we właściwych kontekstach;  (19)

8)

nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik);  (29)

9)

określa funkcję wyrazów poza zdaniem, rozumie ich znaczenie i poprawnie stosuje w swoich wypowiedziach;  (7)

10)

rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu, wyróżnia człon nadrzędny i podrzędny oraz typy związków;  (17)

11)

rozpoznaje typy wypowiedzeń, uwzględniając cel wypowiedzi: wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące – rozumie ich funkcje i je stosuje;  (12)

12)

rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone (podrzędnie i współrzędnie), równoważniki zdań, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej;  (25)

13)

przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, zdania w równoważniki zdań i odwrotnie.  (15)

1)

Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;  (0)

2)

Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks);  (1)

3)

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań);  (0)

4)

Ignacy Krasicki, wybrane bajki;  (1)

5)

Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;  (1)

6)

Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego);  (0)

7)

Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni;  (0)

8)

Bolesław Prus, Katarynka;  (0)

9)

Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;  (0)

10)

Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny;  (0)

11)

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;  (1)

12)

Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego;  (0)

13)

wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce;  (3)

14)

Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie;  (3)

15)

wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;  (1)

16)

wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce;  (1)

17)

wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne.  (1)

1)

Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy;  (0)

2)

Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna powieść;  (0)

3)

Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów;  (0)

4)

Carlo Collodi, Pinokio;  (0)

5)

Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie;  (0)

6)

John Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu;  (0)

7)

Olaf Fritsche, Skarb Troi;  (0)

8)

Emilia Kiereś, Rzeka;  (0)

9)

Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli;  (0)

10)

Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy;  (0)

11)

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi;  (0)

12)

Zofia Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus;  (0)

13)

Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów;  (0)

14)

Selma Lagerlöf, Cudowna podróż;  (0)

15)

Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty);  (0)

16)

Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe;  (0)

17)

Kornel Makuszyński, wybrana powieść;  (1)

18)

Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;  (0)

19)

Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek;  (0)

20)

Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza;  (0)

21)

Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść;  (1)

22)

Ewa Nowak, Pajączek na rowerze;  (0)

23)

Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa;  (0)

24)

Sat-Okh, Biały Mustang;  (0)

25)

Longin Jan Okoń, Tecumseh;  (0)

26)

Ferdynand Antoni Ossendowski, Słoń Birara;  (0)

27)

Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny;  (0)

28)

Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant;  (0)

29)

Alfred Szklarski, wybrana powieść;  (0)

30)

Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera;  (1)

31)

Louis de Wohl, Posłaniec króla;  (0)

32)

wybrane pozycje z serii Nazywam się… (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II i inni) lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.  (0)

1)

rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;  (12)

2)

rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;  (19)

3)

wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog;  (2)

4)

rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje;  (19)

5)

zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje;  (8)

6)

zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje;  (11)

7)

określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;  (46)

8)

określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich;  (24)

9)

wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;  (62)

10)

wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;  (51)

11)

wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;  (66)

12)

recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida