APR Explorer - produce like a pro:
spectral vibrations extractor

Demo downloads below, for full version - contact us.

 

(APR Filter simplex workflow v.2.x)

 

APR Filter

Po aktualizacje - sprawdź w pakiecie VSR.

Produkcje i serie powiązane z modułem APR:

For updates - check the VSR Suite.

Products and series connected with APR Filter:

Stroiciel APR - Auditory Perception Reshaping

SBRS VibeTouch (>> SBRS)

Główne funkcje:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla programów DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. odsłuch w czasie rzeczywistym - pracuj na żywo!
 3. dedykowane kontrolery: steppery, pola wartości, wysoka precyzja, metryczne wartości (Hz, dB i in.),
 4. wsparcie dla relacji harmonicznych,
 5. wydanie VST - zaawansowana automatyka na linii czasu,
 6. możliwość zapisu do 100 presetów,
 7. dedykowane injektory: pasma nut w różnych stroikach
 8. wbudowane modulatory w wersji Complex (nie w Simplex): amplitudy, częstotliwości, przestrzeni (rotatory / SPM)
 9. Simplex / Complex
 10. strojone randomizery (szybki start, kreatywne idee)

Main functions:

 1. standalone edition and VST plugin (for DAW apps like Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. real time audition - work live! and hear the difference,
 3. dedicated controlers: steppers, value fields, high precision, metric values (Hz, dB, etc.),
 4. support for harmonic relationships,
 5. VST edition - advanced timeline automation,
 6. storage allows for about 100 presets,
 7. dedicated injectors: equivalent of notes in different tunings
 8. built-in dedicated modulators Complex version (not Simplex): amplitude, frequency, space (rotators / SPM)
 9. Simplex / Complex
 10. tuned randomizers (quick start, creative ideas)

Główne koncepcje:

 1. w naszej specyfikacji dla dźwięków typu brain entrainment - jest to koncepcja WRF (rezonansowa filtracja okienkowa),
 2. każdy naturalny, organiczny dźwięk - ma w sobie spektrum użytecznych wibracji, które można dowolnie wzmacniać,
 3. aby uzyskać pożądany efekt wibracyjny - potrzebne są filtry o bardzo ostrym nachyleniu zbocza (rzędu np. 1Hz) i bardzo wąskich zakresach wzmocnienia (rzędu od ok. 1 do ok. 40Hz).
 4. plus wsparcie dla szeregu harmonicznego i akordów
 5. w analogiczny sposób można usuwać/filtrować niechciane częstotliwości i wibracje o wąskim zakresie wybrzmienia

Main concepts:

 1. in our specs for brain entrainment soundspaces - this is WRF concept (Windowed Resonant Filtering),
 2. every natural, organic sound - contains within a whole spectrum of useful vibrations, which can be freely extracted,
 3. to achieve desired vibrational results - required peak filters must have very sharp slope (like 1Hz) and very narrow ranges of amplification (somewhere between 1 and 40Hz).
 4. also, support for harmonic series and chords is required
 5. in similar way - it's possible to remove unwanted frequencies and vibrations that have very narrow expression range

 

Downloads:

APR Explorer demo package 2.5 (~2MB)

 • APR Filter v.2.5 (FFT/Butterworth) demo (Win EXE)

Konsumencki pakiet zawiera wtyczki VST
(zgodne z automatyką; dedykowane dla Reaper'a)
i pozwala zapisywać presety.

Commercial package contains VST plugins
(automation ready, dedicated for Reaper)
and allows preset saving.