Floise Flower - produce like a pro:
multiband flow control

W trakcie tworzenia - zostań sponsorem.

In development - become a sponsor.

Produkcje i serie powiązane z modułem Floise Flower:

Products and series connected with Floise Flower:

Phasing and MTT: Final Frontier Wave 1 - Borderlines (backgrounds)

Główne funkcje:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla programów DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. 5 regulowanych filtrów (typ, pasmo, Q, poziom),
 3. dedykowane modulatory na niemal wszystkich parametrach i modulatory wolnozmienne (smod),
 4. fazowe korektory przestrzeni,
 5. odsłuch w czasie rzeczywistym - pracuj na żywo!
 6. dedykowane kontrolery: steppery, pola wartości, wysoka precyzja, metryczne wartości (Hz, dB i in.),
 7. wzajemnie śledzenie parametrów na modulatorach,
 8. wydanie VST - zaawansowana automatyka na linii czasu,
 9. możliwość zapisu do 100 presetów,
 10. ...i jeszcze więcej!

Main functions:

 1. standalone edition and VST plugin (for DAW apps like Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. 5 custom filters (type, band, Q, gain),
 3. dedicated modulators on almost all parameters and smod (slow modulators),
 4. phase-based spatial correctors,
 5. real time audition - work live! and hear the difference,
 6. dedicated controlers: steppers, value fields, high precision, metric values (Hz, dB, etc.),
 7. common parameter tracking on modulators,
 8. VST edition - advanced timeline automation,
 9. storage allows for about 100 presets,
 10. ...and even more!

Główne koncepcje:

 1. jest to bardziej koncepcja dla kształtowania podkładów pod wzorce wibracyjne z naszej specyfikacji,
 2. modulacja parametrów ma analogiczny charakter jak inne modulacje z naszej specyfikacji.

Main concepts:

 1. this is rather a concept for background shaping for vibrational patterns from our specs,
 2. parameter modulation is similar in nature to other types of modulation described in our specs.