BEE - produce like a pro:
Brain Entrainment/Entertainment

Demo downloads below, for full version - contact us.

 

 

Produkcje i serie powiązane z Pszczółką:

Products and series connected with Bee:

Phasing and MTT: Brainwave Journey vol. 1

Phasing and MTT: Final Frontier Wave 1 - Borderlines

Phasing and MTT: EOPI series

BeeOne SMOD, HMS, JBO

Z angielskiego "Bee", po polsku "Pszczółka" - to pierwsza na świecie aplikacja (oraz silnik audio) do profesjonalnej produkcji dźwięków wspierających pracę mózgu - a w zasadzie współpracę na linii interfejsu ciało-mózg-świadomość. BEE, to skrót od "Brain Entrainment Entertainment", co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że tworzenie środowisk akustycznych dedykowanych mózgowi - może być też zabawą; przez rozrywkę - do... synchronizacji fal mózgowych.

"Bee" (a word with many meanings when used in english) - it's a world's first application (and audio engine) for professional production of soundspaces that support brain neural acting, or to be more specific - co-operation within the body-brain-consciousness interface. BEE is a shortcut for "Brain Entrainment Entertainment", which freely means that creating brain-dedicated acoustic environments - can also be a fun; so - through the fun to the... brainwave synchronization.

 

(SMOD workflow v.3.x demo finale)

(HMS workflow v.3.x demo finale)

 

 

Aktualnie w serii:

BeeFree (prototyp, wersja porzucona)
[win EXE: jest, Win VST: --]

BeeOne SMOD
[win EXE: jest, Win VST: jest]

BeeOne HMS
[win EXE: jest, Win VST: jest]

JamBeeOne - graj na żywo!
[win EXE: jest, Win VST: jest]

 

"be free, be one, be too, be for"
(być wolnym, być jednością, być też, być dla)

 

Currently in this series:

BeeFree (prototype, discontinued version)
[win EXE: done, Win VST: --]

BeeOne SMOD
[win EXE: yes, Win VST: yes]

BeeOne HMS
[win EXE: yes, Win VST: yes]

JamBeeOne SMOD - play live!
[win EXE: yes, Win VST: yes]

 

"be free, be one, be too, be for"
(an interesting game of words and sounds)

 

Główne funkcje:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.); aplikacje znakomicie nadają się do testowania koncepcji, a wtyczki - do renderingu i miksu,
 2. duża ilość oscylatorów tonalnych (dobra jakość brzmień),
 3. odsłuch w czasie rzeczywistym - pracuj na żywo!
 4. dedykowane kontrolery: suwaki, steppery, pola wartości, limitery zakresu, wysoka precyzja metryczna (Hz, dB i in.),
 5. dedykowane injektory częstotliwości: odpowiedniki nut (w różnych stroikach) lub wartości użytkownika, oktawizery,
 6. wsparcie dla relacji harmonicznych,
 7. synchronizacja oscylatorów,
 8. randomizery wartości (szybki start, kreatywne idee),
 9. punkty odniesienia: względem kanału, wartości, kierunku,
 10. dedykowane modyfikatory: modulatory amplitudy (typu ring mod. autopanner), częstotliwości, fazy - AM, FM, PM
 11. miks i panorama sygnałów i parametrów, zaawansowane ustawienia fazowe,
 12. dedykowane modulatory wolnozmienne (smod) - niemal dla każdego parametru,
 13. eksperymentalna, uproszczona symulacja mis grających,
 14. opcje szybkich ustawień domyślnych na modułach,
 15. wydanie VST - zaawansowana automatyka na linii czasu,
 16. wymienne parametry wspólne dla aplikacji w serii,
 17. możliwość zapisu do 100 presetów,
 18. HVB - kalkulator rezonansów harmonicznych,
 19. ...i jeszcze więcej!

Main functions:

 1. standalone and VST plugin (for DAWs like Reaper, Audacity, Cubase, etc.); standalone apps are well designed for testing concepts, and plugins - for rendering and mixing,
 2. multiple high quality tonal oscillators (good sound),
 3. real time audition - work live! and hear the difference,
 4. dedicated controlers: sliders, steppers, value fields, range limiters, high precision, metric values (Hz, dB, etc.),
 5. dedicated frequency injectors: note equivalents (various tunings) or from user custom lists, octavizers,
 6. support for harmonic relationships,
 7. syncing the oscillators,
 8. value randomizers (quick start, creative ideas),
 9. custom reference setups: to channel, value or direction,
 10. dedicated modifiers: amplitude (autopanner, ring mod), frequency, phase modulators - AM, FM, PM,
 11. mix and panning of signals and parameters, plus advanced phase setups,
 12. dedicated slow modulators (smod) - for almost all available parameters,
 13. experimental and simplified simulation of singing bowls,
 14. quick default setups for modules,
 15. VST edition - advanced timeline automation,
 16. exchangeable common parameters for apps in the series,
 17. storage allows for about 100 presets,
 18. HVB - harmonic resonance calculator,
 19. ...and even more!

Główne koncepcje:

 1. przejrzyj naszą specyfikację dla przestrzeni dźwiękowych wspierających pracę mózgu, a generowanych technicznie (za pomocą syntezy dźwięku i modulacji), aby zrozumieć rolę dudnień różnicowych i innych wibracji,
 2. mikro-strojenie wysokości dźwięku pozwala na modyfikację wibracji harmonicznych (jak w akordach),
 3. ustawienia fazowe i kierunek ruchu fazy, to niewidzialne serce wielu technik typu brain entrainment,
 4. miks i panorama - przestrzeń, wyrazistość i subtelność,
 5. modulacja amplitudy AM (autopanning, ring modulation, tremolo), to narzędzie m.in. dla tworzenia pulsacji monoauralnych i tonów izochronicznych,
 6. modulacja fazy PM, to odpowiednik proponowanej przez Instytut Monroe'a modulacji kątowej,
 7. modulacja częstotliwości FM (vibrato) - strojenie dźwięku, zmiękczanie i zmiana wibracji na inny sposób,
 8. modulatory wolnozmienne (smod), to wygodny odpowiednik linii czasu (pozwala na regularną cykliczność),
 9. injektory i randomizery ułatwiają szybki i kreatywny start,
 10. stroiki w injektorach (12-TET, pitagorejski, harmoniczny) pozwolą budować naturalne harmonie wg zasad muzyki,
 11. sonifikacja danych ( np. zjawisk fizycznych) dla prezentacji akustycznej.

Main concepts:

 1. see our specs for brain entrainment soundspaces generated technically (through sound synthesis and modulations), to understand the role of binaural beats and other types of vibrations,
 2. microtuning the sound pitch allows to modify the harmonic vibration (like in chords)
 3. phase settings and phase motion direction, are the invisible core of many brain entrainment techniques
 4. mix and panning - the space, emphasis and subtleness
 5. amplitude modulation AM (autopanning, ring modulation, tremolo), among other things is a tool for creating monoaural beats and isochronic tones,
 6. phase modulation PM, is an equivalent of proposed by The Monroe Institute - spatial/angular modulation,
 7. frequency modulation FM (vibrato) - re-tuning, softening and vibrating the sound in other ways
 8. slow modulators (smod) is a comfortable equivalent of timeline modifications (allows for regular periodicity)
 9. injectors and randomizers allow quick and creative start
 10. tuning systems on injectors (12-TET, pythagorean, harmonic) allow to create harmonies based upon musical principles.
 11. data sonification (like physical phenomenons) for auditory presentations.

SMOD - Szczegóły:

 • to 16 sinusoidalnych jednostek grających (a nawet więcej - jeśli rozumiesz zasady modulacji dźwięku),
 • z pełnym wyposażeniem modulatorów AM, FM, PM, SMOD (dla niemal wszystkich parametrów),
 • i minimalne wsparcie dla szeregów harmonicznych i akordów,
 • wydanie VST współpracuje z automatyką = linia czasu.

HMS - Szczegóły:

 • to 27 sinusoidalnych jednostek grających
 • z pełnym wsparciem dla szeregów harmonicznych i akordów,
 • bez modulatorów AM/FM/PM i z minimalnym wsparciem SMOD (dla wybranych parametrów),
 • wydanie VST współpracuje z automatyką = linia czasu.

JamBeeOne - Szczegóły:

 • klon wersji SMOD, z dodatkowymi funkcjami na pokładzie, zaprojektowane do sesji na żywo,
 • moduł SMOD w wersji wavetable,
 • moduł i funkcja przejść dla sesji na żywo,
 • filtry sygnału i współpraca z wejściem.

SMOD - Details:

 • is made of 16 sine-based sounding units (even more - if you understand the sound modulation principles),
 • with full equipment of modulators: AM, FM, PM, SMOD (for almost all parameters),
 • with minimal support for harmonic series and chords,
 • VST edition works with automation = timeline.

HMS - Details:

 • is made of 27 sine-based sounding units,
 • with full support for harmonic series and chords,
 • without AM/FM/PM modulators and with minimal SMOD (for selected parameters) support,
 • VST edition works with automation = timeline.

JamBeeOne - Details:

 • SMOD clone with additional functions on board, designed for live jamming,
 • SMOD module as wavetable,
 • transitions module and functionality for live sessions,
 • signal filters and co-work with inputs

 

Downloads:

BeeOne demo package 3.x (~30MB)

 • BeeOne SMOD v.3.x demo (Win EXE)
 • BeeOne HMS v.3.x demo (Win EXE)
 • (JamBeeOne demo not available)
 • free basic shapes collection (Mid-Fi 256 pts)
 • free shapes collection by Jay (Hi-Fi 1024 pts)
 • free frequency list (includes tones of planets)

Sonifications via single-cycle wavetables:

Konsumencki pakiet zawiera wtyczki VST
(zgodne z automatyką; dedykowane dla Reaper'a)
i pozwala zapisywać presety.

Commercial package contains VST plugins
(automation ready, dedicated for Reaper)
and allows preset saving.

 

BeeOne SMOD in action (youtube link)
profesjonalne przestrzenie dźwiękowe w praktyce
(creating professional soundspaces in practice)

BeeOne HMS in action (youtube link)
Symphony of Planets made simple
- spraw by planety zaśpiewały!

 

Bee Free (archiwalna / discontinued)

 

(BeeFree workflow v.1.0 finale)

 

Szczegóły:

Historia zmian:

 • 1.1 beta1
  • nowe: harmoniczne
 • 1.0
  • pierwsze wydanie publiczne

Details:

Changelog:

 • 1.1 beta1
  • new: harmonics
 • 1.0
  • first public release

 

Downloads:

BeeFree 1.1 beta 1 (Win EXE, ~2MB)

BeeFree 1.0 (Win EXE, ~2MB)

 

posłuchaj co można zrobić za pomocą dosłownie kilku kliknięć
i randomizacji globalnej (automat) używając dwóch Pszczółek

albo

coś w stylu najnowszych wynalazków Instytutu Monroe'a;
oni nazywają to SAM, choć to zwykła modulacja fazowa

albo

co można tworzyć tak dla rozrywki i dźwięcznej zabawy (-;

 

Wspieranie pracy i synchronizacji mózgu
jeszcze nigdy nie było tak proste!

(i wesoło-zabawne-radosne)

 

addon: SSC - Spectral Sonicolor

 

(BeeFree SSC workflow)

 

Szczegóły:

 • analizator widma spektralnego z podziałem na oktawy
 • inpterpolowana dokładność FFT 65kpts - szybkie działanie
 • rozbudowany system ekspozycji wartosci progowych

Historia zmian:

 • 1.0 beta
  • pierwsze wydanie publiczne

Details:

 • spectral analyzer with octave split
 • interpolated accuracy 65kpts - realtime speed
 • advanced threshold exposing system

Changelog:

 • 1.0 beta
  • first public release

 

Downloads:

Spectral SoniColor Free 1.0. beta 1 (Win VST, ~2MB)

 

(skopiuj do swojego folderu VST; zgodność z VST 2.4)
(copy to your VST folder, compatible with VST 2.4)

 

(* testowane dla odtwarzania 44.1kHz)
(* tested for 44.1kHz playback)