OSH Tools:
tools for harmonic singing

Demo downloads below, for full version - contact us.

 

(Overtone Singing Helper workflow v.1.x)

 

OSH tools to pakiet aplikacji napisanych pod kątem głosu. Przede wszystkim jest to jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wspierania nauki śpiewu alikwotowego (jedyne takie na świecie). W dalszej kolejności - rozwijane są rozmaite algorytmy do analizy głosu i jego właściwości związanych ze zdrowiem, emocjami, świadomością.

OSH tools is a suite of applications written for voice. First of all, it is a unique tool to support the learning of overtone singing (the only such in the world). Plus - we develop a variety of algorithms for voice profiling and analysis, all things related to health, emotions and consciousness.

Aktualnie w serii:

Overtone Singing Helper
[win EXE: jest, Win VST: jest]

 

Currently in this series:

Overtone Singing Helper
[win EXE: done, Win VST: done]

 

Overtone Singing Helper

Produkcje i serie powiązane z Pomocnikiem Śpiewu Alikwotowego:

Products and series connected with Overtone Singing Helper:

Cathedral Vision

One Man Overtone Choir and Orchestra

Główne funkcje:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla programów DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. odsłuch w czasie rzeczywistym - pracuj na żywo!
 3. spektralna wizualizacja głosu ze śledzeniem harmonicznych,
 4. pomiar i wizualizacja jakości śpiewu alikwotowego,
 5. filtry do symulacji wokalizacji alikwotowych, z automatyką śledzenia harmonicznych,
 6. zaawansowane funkcje raportowania,
 7. funkcje "zamrażania" głosu i eksportu sampli,
 8. wizualna informacja zwrotna (śledzenie twarzy, możliwość fotografowania układu ust i manager zdjęć),
 9. klawiatura harmoniczna z opcją dostrajania się do systemu nutowego i symulowania cech śpiewu alikwotowego,
 10. możliwość korzystania z modyfikowalnych sampli i pętli,
 11. zaawansowane funkcje stroika - tony planet i konfigurowalne systemy strojenia,
 12. odtwarzacz melodii harmonicznych (sekwencer), z trybem krokowym wspomagającym naukę,
 13. załączone pakiety dźwięków (pętle i sample), lekcje, zdjęcia referencyjne i in.
 14. ...i jeszcze więcej!

Main functions:

 1. standalone edition and VST plugin (for DAW apps like Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. real time audition - work live! and hear the difference,
 3. spectral visualization of voice with tracking of harmonics,
 4. measurement and visualization of overtone singing quality,
 5. filters to simulate overtone vocalizations, with automation for harmonic tracking,
 6. advanced reporting functionalities,
 7. "voice freezing" function with sample export possibility,
 8. visual feedback information (face tracking, reference photo making, photo manager),
 9. harmonic keyboard that allows to tune with note systems, and allows to simulate features of overtone singing,
 10. possibility to use modifiable samples and loops,
 11. advanced tuning options - planetary tones and configurable tuning systems,
 12. harmonic melody player (sequencer), with "step mode" that supports learning,
 13. additional sound packs (loops and samples), lessons, reference photos and others,
 14. ...and more!

Główne koncepcje:

 1. Dobry śpiew alikwotowy, to kwestia techniki, zrozumienia zagadnienia i wizualnej informacji zwrotnej.
 2. Każdy może się tego nauczyć, a dysponując odpowiednimi narzędziami - jest w stanie to rozwinąć.

Main concepts:

 1. Good overtone singing is a matter of technique, proper understanding of concepts and visual feedback.
 2. Everyone can learn it, and having right tools - can freely expand it.

 

Downloads:

wkrótce / soon

 • Overtone Singing Helper demo (Win EXE)

Konsumencke wydanie zawiera wersję uruchamialną i VST
oraz dodatkowe narzędzia edukacyjne.

Commercial package contains standalone and VST
and other additional educational tools.