Variable Speed / Reversed Player
explore birdsongs and nature

W trakcie tworzenia - zostań sponsorem.

In development - become a sponsor.

 

(VSR Player v.1.0)

 

(VSR Player v.2.0)

 

VSR Player v.1.0.

Produkcje i serie powiązane z odtwarzaczem VSR:

Products and series connected with VSR Player:

Cranes Temple

Główne funkcje:

 1. Odtwarzanie dźwięku wprzód i wstecz,
 2. Odtwarzanie dźwięku w zwolnionym lub przyspieszonym tempie,
 3. Dwie niezależnie konfigurowalne prędkości odtwarzania,
 4. Rozpiętość skalowania tempa rzędu kilkunastu oktaw,
 5. Skalowanie tempa w krotności, półtonach i oktawach,
 6. Funkcja auto-omijania ciszy (poniżej progu) - do zwolnionego tempa,
 7. Obsługa podręcznych bibliotek,
 8. Obsługa Ulubionych,
 9. Obsługa wielu formatów multimedialnych,
 10. Funkcja nagrywania w tle z przeglądarek WWW (skrótem klawiatury),
 11. Funkcja "ślizgu" pomiędzy prędkościami odtwarzania,
 12. Możliwość wyodrębniania fragmentów dźwięku,
 13. Posłuchaj dźwięku ptaków 3 oktawy niżej/wolniej.

Main functions:

 1. Playback forwards and backwards,
 2. Playback at slower or faster rate (speed),
 3. Two independentny configurable playback speeds,
 4. Speed range within dozens of octaves,
 5. Scaling as ratio or in semitones or octaves,
 6. Silence (below threshold) auto-skip - for slow playback,
 7. Handy sound libraries support
 8. Favourites support,
 9. Many multimedia formats support,
 10. Record in background from web browsers with key shortcuts,
 11. Slide between playback speeds,
 12. Advanced exposition tools
 13. Listen to birds 3 octaves slower/lower

VSR Player/Producer v.2.0.

Produkcje i serie powiązane z odtwarzaczem VSR:

Products and series connected with VSR Player:

Stroiciel APR - Auditory Perception Reshaping

SBRS VibeTouch (>> SBRS)

Nabra-Sync 4D

Główne funkcje względem wersji 1.0:

 1. wydanie samodzielne i wtyczka VST (dla programów DAW typu Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. integracja technologii Nabra-Sync 4D
 3. integracja technologii APR (auditory perception reshaping).
 4. Obsługa markerów z komentarzami jako napisy filmowe
 5. Dodatkowe rozszerzenia dźwięku

Main functions in regards to version 1.0:

 1. standalone edition and VST plugin (for DAW apps like Reaper, Audacity, Cubase, etc.),
 2. integration with Nabra-Sync 4D technology
 3. integration with Auditory Perception Reshaping technology
 4. Markers support, contents displayed as subtitles
 5. Additional sound enhancements

Moduł NS4D:

 1. więcej o aktualizacjach - wkrótce.

NS4D module :

 1. more on updates - soon.

Moduł APR:

 1. więcej o aktualizacjach - wkrótce.

APR module :

 1. more on updates - soon.